Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu GSKO

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gsko.abramow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego GSKO

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-30.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-06-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
  • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
  • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-06-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Gmina Abramów, adres poczty elektronicznej gmina@abramow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818525001. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Abramów mieści się w 3-kondygnacyjnym budynku z dwoma wejściami – głównym, od strony północnej i drugim od strony wschodniej.


Przy obu wejściach do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wjazd do budynku dla osób poruszających się na wózkach. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd osobom poruszającym się na wózkach, ale dalej znajdują się schody, przy których zamontowana jest jedynie poręcz dla osób mających problem z poruszaniem, natomiast brak jest podjazdu.


Wewnątrz budynku nie ma windy.
Na parterze, po wejściu głównym wejściem mieści się Urząd Stanu Cywilnego, oraz stanowisko do Spraw Nieruchomości, Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. Znajduje się tu również Urząd Poczty Polskiej i Apteka. Po wejściu do budynku bocznym wejściem, znajdziemy na parterze również Centrum Usług Wspólnych.


Na pierwszym piętrze znajduje się sekretariat, gabinet Wójta Gminy Abramów, Zastępcy Wójta Gminy, Skarbnika Gminy oraz stanowiska do spraw Planowania Przestrzennego, Podatków i Księgowość. Znajdziemy tu również Gminną Bibliotekę Publiczną, do której łatwiej dotrzeć wchodząc wejściem bocznym.


Na drugim piętrze znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i sala konferencyjna.
Toalety w budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem Urzędu Gminy Abramów od strony wschodniej znajduje się parking, niestety bez wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.


Osoby niepełnosprawne, które chcą załatwić jakąkolwiek sprawę na wyższych piętrach budynku proszone są o skorzystanie z dzwonka umieszczonego na ogrodzeniu (przy furtce) przed wejściem głównym, kontakt telefoniczny z sekretariatem (tel.: 81 85 25 001) lub zgłoszenie do pokoju nr 1, który znajduje się na parterze budynku, tuż przy wejściu głównym.

 

Ułatwienia dostępu: